مردم می پرسند تاریخ انقضای شیر پاستوریزه در حد چند روز است؟