مصرف شیر آن هم از شیر پستاندار دیگر برای همه طول عمر انسان