شیر مدرسه در کشور های توسعه یافته، در حال توسعه و فقیر