"من شیر باکیفیت را برای کودکان و نوجوانان ایران مطالبه می‌کنم"