در محتوی کنسرو ماهی از پنبه به جای گوشت ماهی استفاده می شود!