آب کله پاچه تا سه برابر بیشتر از شیر، کلسیم به بدن می رساند.