"نان کامل"


پویش کیفیت محصولات غذایی تولید فراگیر نان کامل در کشور تا پایان سال ۱۴۰۲ با حمایت و پیگیری دولت و چند پرسش نقاط مهم آسیب رسان به کیفیت و استمرار در اجرای این طرح مهم کدامند؟