در تولید روغنهای خوراکی از مواد نفتی استفاده می‌شود!