کیفیت ماست های طعم دار و مدت ماندگاری آنها چگونه است؟